Elemzések Minden bejegyzés

A polgárságról és a középosztályosodásról

A "polgárság" fogalmáról és a középosztályosodás folyamatáról a mai magyar viszonyok tükrében.

A polgárság fogalma korszakonként és a tudományos vizsgálódás különböző aspektusai szerint olyan összetett, sokszor ellentmondásos jelentéstartalommal telítődött, ami kontextustól függően gyakran nehézkessé teszi a megfelelő értelmezést. Cicero a kései Római Köztársaság (fontos a római polgárjog) társadalmát a civitas-t (vagy res publica-t) alkotó polgárok jog által egyesített közösségeként írja le, mely a jogok mellett kötelezettségeket (munera) is keletkeztet számukra. A polgárság fogalma ebben a vonatkozásban tehát nemcsak jogi kötőerőt jelent, hanem egyfajta felelősséggel vegyes közösségi tudaton (és kollektív szabadságeszményen) alapuló „társadalmi szerződést”. Amikor a görög polisz vagy az ókori Róma polgárfogalmáról beszélünk, akkor e fogalmi absztrakció korszakonkénti jelentésváltozásainak és jelentésbővüléseinek ellenére számos olyan elemet felfedezhetünk, ami a mai polgárfogalmunkban (helyesebben polgárfogalmainkban) is megtalálhatók. Ilyenek a közösségi gondolatat, az állampolgárság, mint jogi státusz (polgárjog), a közösségi szabadságeszmény és bizonyos fokú autonómia – bár a polgári forradalmak időszakáig az egyéni autonómia, az individualista, negatív szabadságfelfogás („szabadság az államtól”, „be nem avatkozás”) helyett a közösségi szabadság és felelősségérzet állt a középpontban (a kötelezettségek megelőzték a jogokat). A középkori város (Magyarországon leginkább a „szabad királyi város”, bár a mezővárosok is rendelkeztek bizonyos kiváltságokkal) polgársága számára az önkormányzásnak és önigazgatásnak már egy sokkal szűkebb perspektíváját kínálta, mint az önálló politikai entitásként létező polisz. A felvilágosodás a legfőbb szuverén szakralitását (uralkodásának Isten kegyelméből való voltát) vonta kétségbe, ezzel megkérdőjelezve a hatalom birtokosainak kiváltságait, az ún. feudális struktúrákat, hadat üzenve az uralkodói abszolutizmusnak, a nemesi előjogoknak, végső soron a fennálló rendszer, az ancien régime tradicionális legitimitásának és társadalomszervezési eszményének. Ezt a paradigmaváltást alapozták meg a társadalmi szerződéselméletek, az ekkor még többé-kevésbé összefonódó nacionalizmus és liberalizmus, a gyakorlatban pedig a polgári forradalmak és a polgári alkotmányosság.[1] A „polgári” jelző ebben a korszakban összefonódott a progresszióval (illetve a francia forradalom liberté, égalité, fraternité hármas jelszavával). A polgárság, mint társadalmi osztály meghatározása a marxista történelem- és társadalomszemlélet nyomán kristályosodott ki, s így a polgárságnak a társadalmi formáció-elméletben legfeljebb pillanatnyi pozitív szerep jutott, s az is csak analitikus értelmezési keretbe foglalva (igaz, a még feudális alapokon nyugvó vagy torlódó társadalomban a polgárság nemcsak a nemességgel, de a proletariátussal is szemben áll ebben az interpretációban). Az államszocializmus éveiben a polgárság „rendszeridegennek” számított, a „meghaladott” tőkés társadalmi struktúra uralkodó, „kizsákmányoló” osztályát („burzsoázia”)[2] jelölte. A rendszerváltozás hajnalán a „polgári társadalom” hívószava a demokrácia, az túlközpontosítással szembeni önszerveződés és a jólét ígéretét hordozta. Nem véletlen, hogy az önkormányzati törvény megalkotásakor – a francia modell alapján – az önkormányzatiságnak az eszményét, a helyi közösség részéről megnyilvánuló igényét hangsúlyosabbnak érezte a törvényhozó, mint a települések önkormányzásra való képességét (már csak amiatt is, mert a tanácsrendszerrel szemben az önkormányzatokban nem a hatalom helyi szerveit, hanem a helyi hatalom szerveit látta). A „polgárság” kifejezéshez manapság sokkal inkább a jog, az önszerveződés (ennek gazdasági és kulturális feltételei) és az autonómia kulcsszavak tapadnak, míg a történeti vagy osztályalapú megközelítések kevésbé hangsúlyosan jelennek meg. Az egyén („polgár”) szintjén szintén fontos még a biztos egzisztencia, a műveltség, és a társadalmi szolidaritással részben megfeleltethető, egyéni felelősséggel vegyes közösségi eszmény (esetenként a városi létforma).

Sik Endre és Szeitl Blanka a Tárki Társadalmi Riport 2016 kiadványban megjelent elemzésében[3] azokat tekinti polgárnak, akik a polgárság három dimenziója (polgári lét, polgári múlt és polgári értékrend) közül legalább kettőnek megfelelnek. A marxista szemlélet meghaladásával a hazai társadalomtudományok is új aspektusokból kezdték vizsgálni a polgárságot és a polgárosodás (gazdasági, szociokulturális, identitásalapú) folyamatát. Sőt, a „polgári Magyarország” hívószava, víziója, politikai programja is megfogalmazódott[4]. A demokratikus jogállam megszilárdulása, a piacgazdaság vállalkozói rétegének kialakítása, a „középosztályosodás” folyamata, a káderszemlélet helyett egy meritokratikus felfogás megfogalmazása, és egy kritikus értelmiségi attitűd kimunkálásának igénye mind ebbe az irányba mutattak. Bő negyedszázaddal később joggal tehetjük fel azt a kérdést, hogy hol akadtunk meg ezen az úton. Miért nem sikerült széles, nyugati értelemben vett középosztályt teremtenünk, miért nem sikerült tőkeerős kis- és középvállalkozásokat létrehoznunk nagy számban, mikor és miért veszett el a magyar értelmiség autonómiája – ha ugyan volt alkalma kialakulni –, miért maradt politikai értelemben gyenge a civil társadalom, miért koptak meg a hatalommal szembeni ellensúlyok, és miért erősödött fel az apátia a részvételi politikai kultúra helyett? Vajon mindez kódolva volt az elitviselkedésben, az államszocializmus évtizedeinek gazdasági, szociológiai hagyatékában, a rendszerváltoztatás mikéntjében, esetleg külső determinációkban? Ezek a kérdések külön-külön is hosszas fejtegetést igényelnének, így kibontásukra ehelyütt nem vállalkozhatunk.

A „polgári lét” dimenziója, azon belül is a polgárság egzisztenciális alapja szoros összefüggést mutat a középosztályosodás kérdésével. Már-már közhelyszerűen szokás ismételgetni, hogy a polgári demokratikus berendezkedés stabil alapja a széles középosztály. Azzal sem árulunk el nagy titkot, hogy a mai Magyarországon ez a széles középosztály tulajdonképpen hiányzik. Ez a képlet látszólag csak akkor módosul, ha a középosztálynak egy kiterjesztő értelmezését fogalmazzuk meg, vagy amennyiben a vásárlóerő-paritáson mért jövedelmi standardot, a vagyoni helyzetet, a megtakarítások mértékét, a foglalkoztatási és újraelosztási rendszerben birtokolt pozíciót részben figyelmen kívül hagyva csupán a „jövedelmi közép” statisztikai vizsgálatára helyezzük a hangsúlyt. Ez azonban keveset árul el – különösen a fejlett, termelékeny gazdasággal rendelkező társadalmakkal összevetve – a magyar középosztály valódi helyzetéről. A magyar jövedelmi középréteg anyagi erőforrásai gazdasági, szociológiai értelemben elégtelenek a „középosztályi” léthez, miközben több társadalomkutató is arra a megállapításra jutott, hogy a rendszerváltozást követően – a nagy társadalmi várakozásokkal szemben – nem nőtt, inkább szűkült a középosztály részaránya. Mivel ezzel párhuzamosan mind az elit, mind a deprivált rétegek aránya bővült, a magyar társadalom szerkezete polarizálódott. Tehát a szociológiai értelemben vett középosztályt a jövedelmi középréteg feletti, a már – magyar viszonylatban – módosabb csoportok alkotják. Ez azt is jelenti, hogy a „középosztályi lét” alattiak (a kifejezetten depriváltak, az alsó-középrétegbe, s még a középrétegbe tartozók együttesen) a magyar társadalom jövedelmi szerkezetében csaknem kétharmados arányt képviselnek.[5] Nemzetközi összevetésben az összképet tovább rontja a vásárlóerő-paritás szempontrendszere, vagyis az, hogy mennyi terméket és szolgáltatást tudunk vásárolni egy valutában egy másik valutához mérve, figyelembe véve az árakat a különböző országokban.

A középosztály gyengeségével, az alsó-középosztálybeliek leszakadásával, a társadalmi mobilitás csatornáinak befagyásával együtt nőtt az erős, beavatkozó, újraelosztó állam iránti igény, miközben a magyar vállalkozói réteg tőkeszegény maradt, a társadalmi autonómiák csorbultak, az értelmiségi független egzisztenciák kompromittálódtak, s maga a politikai-gazdasági berendezkedés egyre inkább az oligarchizálódás jegyeit mutatja. Mindezek mögött nemcsak megörökölt, historikus adottságok, kényszerű trendek, de politikai akarat, értékválasztás is húzódik – ami sokszor a szűkebb, kedvezményezett csoportok mellett a társadalom leszakadó vagy tartósan perifériájára szoruló rétegeinek részleges támogatását is élvezi. Itt válik igazán hangsúlyossá a hiánya annak a stabilizáló, öntudatos és – a mindenkori hatalommal szembeni – önérdek-realizáló szerepnek, ami egy széles középosztály funkciója volna. Amikor „polgárosodásról”, a középosztály kiszélesítéséről beszélünk, általában a regnáló kormányok gazdaság- és társadalompolitikai koncepcióira, intézkedéseire gondolunk, ám legalább ilyen hangsúlyos terület a politikai kultúra, a civil attitűdök, vagy a politikai elit hatalom- és társadalom-felfogása. Ha megnézzük, a jelenlegi kormány hogyan viszonyul a civil szereplőkhöz, az értelmiségi és intézményi autonómiákhoz, a nyilvánossághoz, akkor nem kellenek szociológiai tanulmányok és statisztikai mérőszámok ahhoz, hogy érzékeljük: nem közeledünk, hanem egyre távolabb sodródunk a polgári Magyarországtól.

Kovács János

Jegyzetek

[1] Ehelyütt fontos distinkciót tenni a polgárság státusz-, eszmény- és osztályfogalma között. Magyarországon például a polgárság relatíve csekély súlya miatt a „polgári forradalom” hajtóerejét a kis- és középnemesség adta.

[2] Maga a francia „bourgeois” kifejezés is „városlakót”, „városi polgárt” jelent.

[3] Sik Endre – Szeitl Blanka: Polgárság a mai Magyarországon. In. TÁRKI Társadalmi Riport 2016. 113-129.

[4] A Fidesz – Magyar Polgári Párt 1998-as választási programjában hirdette meg a „polgári Magyarország” jövőképét.

[5] „Azok viszont, akik elég megtakarítással és folyó jövedelemmel rendelkeznek egy középosztályos kiadási szerkezet megfinanszírozásához, kevesen és nem is középen vannak ma Magyarországon. Egymást követő szociológiai vizsgálatok szerint ez utóbbi, tehetősebb csoport (a szociológiai értelemben vett középosztály) valahol ott kezdődik, ahol a népesség jövedelemmel mért alsó kétharmada (és ezzel a jövedelmi középréteg is) véget ér.” Tóth István György: Középosztály(ok) Magyarországon és Európában. In. TÁRKI Társadalmi Riport 2016. 82.

Letöltés (420.41KB) Vissza a listához

Médiaszereplések
Kattintson ide az összes médiaszereplés megtekintéséhez
2021. 11. 12
SALLER
Ember Zoltán Levente
Téma: Egész Európának az az érdeke, hogy Orbán megbukjon?
A magyar kultúrát vagy a kormánypártokat kellene kikukázni? Végre itt a nemzeti érzéseket keltő musical? Havas Henrik vendégei: Bakos Zoltán, Ember Zoltán Levente, Para-Kovács Imre és Pörzse Sándor.
Megtekintés
2021. 10. 29
SALLER
Ember Zoltán Levente
Téma: SALLER - Mind megbuknak azok a politikusok, akikhez Orbán ellátogat?
10 milliárdba kerültek a védettségi kártyák, pedig nem aranyból készültek! Hogyan lett az adásban pörkölt Havas Henrikből? Vendégeink: Bakos Zoltán, Ember Zoltán Levente, Para-Kovács Imre és Pörzse Sándor.
Megtekintés
2021. 09. 20
Alfahír
Németh Flóra Fanni
Téma: Olyan üzleti körök is állhatnak a terheléses támadás mögött, amiknek sok múlik a kormány túlélésén
"A kiesett napokat már nem lehet pótolni, hiába hosszabbították meg 2 nappal a szavazást, a hétfő-keddi időpont feltehetőleg nem fog annyi embert vonzani, mint amennyit az első szombat-vasárnap vonzott volna"
Megtekintés
2021. 09. 18
EXIT POLL
Pék Szabolcs
Téma: Az előválasztás a demokráciába vetett hitet adhatja vissza
Ferenc pápa nem kímélte az orbáni képmutatást. Miért futamodik meg a miniszterelnök a vitáktól? Vendégeink Böcskei Balázs, az IDEA Intézet kutatási igazgatója és Pék Szabolcs, az Iránytű Intézet politikai elemzője.
Megtekintés
2021. 09. 17
SALLER
Ember Zoltán Levente
Téma: SALLER - Csak simogatták egymást az ellenzéki pártok az előválasztási vitán?
Időzített bomba a hitelmoratórium? Miért nem érdekli a Fideszt a klímaváltozás? A véget nem érő rémtörténetek tárháza a magyar egészségügy? Havas Henrik vendégei: Bakos Zoltán, Para-Kovács Imre, Pörzse Sándor és Ember Zoltán Levente.
Megtekintés
2021. 08. 11
Alfahír
Németh Flóra Fanni
Téma: Ellenzéki vezér kerestetik: a vidék megnyerése nélkül nem fog menni a kormányváltás
A napokban hozta nyilvánosságra a Závecz Research legújabb felmérését, amely az ellenzéki miniszterelnök-jelöltek támogatottságát mérte fel. Ebből többek között az derült ki, hogy a kisvárosok és a községben élő ellenzékiek, valamint az aktív bizonytalanok között Jakab Péter, a Jobbik elnöke a legnépszerűbb miniszterelnök-jelölt.
Megtekintés
2021. 08. 02
atv.hu: VI-VII. kerület: kinek van esélye legyőzni Bajkai Istvánt?
Iránytű Intézet
Téma: Budapest 5. számú országgyűlési egyéni választókerület
2021-08-02 07:36:00
VI-VII. kerület: kinek van esélye legyőzni Bajkai Istvánt?
A Fidesz-KDNP a legnépszerűbb párt, de az egyesült ellenzék fölényesen vezet a kormánypárttal szemben Budapest 05-ös számú egyéni választókerületében, vagyis a VI-VII. kerületben az Iránytű Intézet DK megbízásából készült felmérésében. A kutatásból kiderül az is: a választókerületben induló ellenzéki jelöltek közül a helyben 2014-ben és 2018-ban is egyéni győztes Oláh Lajos a legesélyesebb.
Megtekintés
2021. 03. 28
HANG VAGY! - 6. adás
Pék Szabolcs
Téma: Oltás és újraindítás
Hang vagy!-ban megvitatták azt, hogy a már regisztrált fiatalabbak, vagy az ezután regisztráló idősebbek kapjanak hamarabb oltást. Szót ejtettek a lelki újraindításról, valamint Cseh Katalin Kínából történő kitiltásáról. Felmerült az a kérdés is, hogy közügy-e Mészáros Lőrinc utazása, és szerelme.
Résztvevők nevei:
Pék Szabolcs (Iránytű Intézet elemzője)
Einvág Benjámin (Második Reformkor Alapítvány)
Rácz Adél (Alternatíva Párt)
Tarnay Kristóf Ábel (újságíró)
Műsorvezető: Bakró-Nagy Attila
Megtekintés
2021. 01. 16
EXIT POLL- A Fidesz még a vakcinából is üzletet csinál?
Ember Zoltán Levente
Téma: A Fidesz még a vakcinából is üzletet csinál?
Egyre hatékonyabbá válhat az ellenzéki összefogás? Mi lehet a kormánypárti kommunikáció ellenszere? A Fidesz még a vakcinákból is üzletet csinál? A műsör vendégei Kéri László, politológus és Ember Zoltán Levente, az Iránytű Intézet ügyvezetője, politológusa.
Megtekintés
2020. 12. 26
EXIT POLL- Orbán korábban érezte mit kell tennie. Ennek úgy tűnik vége.
Ember Zoltán Levente
Téma: Fidesz 2020-as teljesítménye
Az Exit Poll évértékelő adásában Horn Gáborral és Ember Zoltán Leventével veszik górcső alá a kormány és az ellenzék egész éves munkáját. Az első részben a 2020-as év kormányzati teljesítményéről lesz szó.
Megtekintés
2020. 03. 26
Alfahír
Tóth Tamás
Téma: Fidesz járványkezelése
Korábban azt hallhattuk, hogy az ország felkészülten várja a járványt, most pedig azt látjuk, hogy a koronavírus elleni küzdelmek még csak beszerzés alatt vannak - erről Tóth Tamás politológus beszélt az Alfahírnek.
Megtekintés
2018. 03. 15
HírTV - Reggeli járat, Peron
Kovács János
Téma: Március 15. és egyéb aktuálpolitikai kérdések
Az Iránytű Intézet vezető elemzőjét, Kovács Jánost a HírTV Reggeli járat című műsorában kérdezték március 15. aktuálpolitikai jelentőségéről, a Békemenetről, a kireszavazzunk.hu-ról, az ellenzék lehetőségeiről, az újabb kormánypárti botrányok várható hatásairól.
Megtekintés
2018. 03. 13
EchoTV Napi Aktuális
Kovács János
Téma: Kire szavazzunk? - Ellenzéki koordináció
Az Iránytű Intézet vezető elemzője, Kovács János a koordinált jelöltállításról és az ellenzéki manőverekről vitázott Kovács Istvánnal, az Alapjogokért Központ stratégai igazgatójával az EchoTV Napi Aktuális című műsorában.
Megtekintés
2018. 03. 12
Lánchíd Rádió, Reggeli hírjárat
Kovács János
Téma: Csökkenő Fidesz-tábor, taktikai szavazás és kampány
Az Iránytű Intézet vezető elemzője, Kovács János a Lánchíd Rádió Reggeli Hírjáratban a legújabb közvélemény-kutatási adatok tanulságairól, a kireszavazzunk.hu oldalról, a választókat leginkább érdeklő kérdésekről és a mozgósításról beszélt.
Megtekintés
2018. 02. 18
Lánchíd Rádió
Kovács János
Téma: Orbán Viktor évértékelője
Nem mondott lelkesítő beszédet a kormányfő. Orbán Viktor szerint jól sikerült az elmúlt 8 év, évértékelő beszédét azonban sem az ellenzéki pártok, sem az elemző nem tudta érdemben kommentálni. Kovács János, az Iránytű Intézet vezető elemzője a Lánchíd Rádióban azt mondta, valószínűleg mindenki többet várt Orbán Viktortól, aki sok területet csak érintőlegesen hozott szóba.

Vendég: Kovács János, az Iránytű Intézet vezető elemzője.
Szépvölgyi István interjúja.
Megtekintés
2018. 02. 09
Lánchíd Rádió, Reggeli Hírjárat
Kovács János
Téma: Negatív kampányokkal árasztja el a kormány a választópolgárokat
Főként negatív kampányokkal árasztja el a kormány a választópolgárokat, amivel mozgósítani kívánja saját táborát, ugyanakkor eltántorítani az ellenzéki szavazókat - mondta Lánchíd rádióban az iránytű intézet vezető elemzője. Kovács János szerint viszont egyfajta lejárató gerillakampányt is folytatnak főleg vidéken, de végeredményben összefolyik a két különböző üzenetsor. Az elemző szerint egyre többen komolytalannak veszik a Fidesz üzeneteinek egy részét, ugyanakkor az úgynevezett Soros-tervről szóló hirdetések erősen hatnak a kormánypárti szavazókra, ezzel el lehet őket vinni a szavazófülkékbe.

Szépvölgyi István interjúja.
Megtekintés
2018. 02. 01
Lánchíd Rádió - Reggeli Hírjárat
Kovács János
Téma: Pártpreferenciák, közvélemény-kutatások, kampányhajrá
Az Iránytű Intézet vezető elemzője, Kovács János a Lánchíd Rádió Reggeli Hírjáratának vendége volt.

A Fidesz-KDNP támogatottsága csekély mértékben gyengült, ám a kormánypártok előnye még így is magabiztos, az előző hónaphoz képest hibahatáron belül erősödő Jobbik második helye stabil, míg az MSZP, a DK és az LMP most már egy súlycsoportban vannak. Elemzőnk kitért arra is, hogy hihetünk-e a közvélemény-kutatásoknak.
Megtekintés
2018. 01. 18
Lánchíd Rádió, Déli Hírjárat
Kovács János
Téma: A Medián korrupció-érzékelésről szóló friss felmérése
Az Iránytű Intézet vezető elemzője, Kovács János a Lánchíd Rádió megkeresésére a Medián friss, korrupció-érzékelésről szóló kutatásának megállapításait kommentálta.
Megtekintés
2017. 12. 15
Lánchíd Rádió - Reggeli Hírjárat
Kovács János
Téma: Demonstráció a Fidesz-székház előtt, nemzeti konzultáció, várható személycserék
Az Iránytű Intézet vezető elemzője, Kovács János a Lánchíd Rádió Reggeli Hírjárat című műsorának vendége volt, ahol az Állami Számvevőszék Jobbikot sújtó bírsága miatti demonstrációról, a kormány Nemzeti Konzultációjának brüsszeli bevetéséről és a jövő áprilisi választásokat követően egy újabb Orbán-kormány megalakulása esetén a várható személycserékről esett szó.

Szépvölgyi István interjúja.
2017. december 15.
Megtekintés
2017. 10. 24
Lánchíd Rádió - Reggeli hírjárat
Kovács János
Téma: Október 23-i ünnepi beszédek
Az Iránytű Intézet vezető elemzője, Kovács János a Lánchíd Rádió Reggeli Hírjárat című műsorának vendége volt, ahol Orbán Viktor miniszterelnök 2017. október 23-i ünnepi beszédéről volt szó.

Verebes Károly interjúja.
Megtekintés
2017. 10. 10
Lánchíd Rádió - Reggeli hírjárat
Kovács János
Téma: Sorosozás, sátánozás a parlamentben
Az Iránytű Intézet vezető elemzője, Kovács János a Lánchíd Rádió Reggeli Hírjárat című műsorának vendége volt, ahol a hétfői parlamenti ülésen elhangzottakról, a Fidesz kommunikációs stratégiájáról volt szó.

Szerkesztő: Szépvölgyi István.
Műsorvezető: Hegedüs Szabolcs.
Megtekintés
2017. 08. 10
Lánchíd Rádió - Reggeli Hírjárat
Kovács János
Téma: Baloldali egyet nem értés
Az Iránytű Intézet vezető elemzője, Kovács János a Lánchíd Rádió Reggeli Hírjárat című műsorának vendége volt, ahol az MSZP-DK konfliktusról és a Botka László miniszterelnök-jelölt vezetésével menetelő szocialisták kilátásairól volt szó.
Megtekintés
2017. 05. 30
Lánchíd Rádió - Reggeli Hírjárat
Kovács János
Téma: Civil átláthatósági törvény elleni tüntetések, proteszthangulat, politikusi népszerűség-mérések
Az Iránytű Intézet vezető elemzője, Kovács János a civil megmozdulásokról, a proteszthangulatról és az ellenzék esélyeiről, valamint az egyes közvélemény-kutatók eltérő politikusi népszerűség-mérési eredményeiről beszélt a Lánchíd Rádió Reggeli Hírjárat műsorában.
Megtekintés
2017. 02. 03
Lánchíd Rádió - Reggeli Hírjárat
Kovács János
Téma: Vlagyimir Putyin orosz elnök február 2-i budapesti látogatása
Az Iránytű Intézet vezető elemzője, Kovács János Putyin orosz elnök 2017. február 2-i budapesti látogatásának nemzetközi politikai és magyar belpolitikai vonatkozásairól beszélt a Lánchíd Rádió Reggeli Hírjárat műsorában.
Megtekintés
2017. 01. 13
Lánchíd Rádió - Reggeli Hírjárat
Kovács János
Téma: 2017 - A lázadás éve?
Elemzőnk, Kovács János a 2017-es "lázadás évéről", a kormány és az ellenzéki szereplők kommunikációs stratégiájáról, a civil szervezetek (NGO-k) elleni kormányzati fellépésről, az európai politika plénumán esedékes nagy változásokról és a letelepedési kötvénykonstrukció kivezetéséről/felfüggesztéséről beszélt a Lánchíd Rádió Reggeli Hírjárat műsorában.
Megtekintés
2016. 11. 09
Dunaújvárosi Televízió
Molnár Balázs
Téma: Az amerikai elnökválasztás nemzetközi gazdasági hatásai
Elemző közgazdászunk a Dunaújvárosi Televíziónak nyilatkozott az amerikai elnökválasztás várható (nemzetközi) gazdasági hatásairól.
Megtekintés
2016. 10. 05
ATV - A nap híre
Kovács János
Téma: A kvótanépszavazást követő Alaptörvény-módosítás és az alkotmányos identitás
Elemzőnk az ATV A nap híre című műsorának vendége volt.
Megtekintés
2016. 08. 03
ATV - A nap híre
Kovács János
Téma: Kvótanépszavazás és a Jobbik Valódi Nemzeti Konzultációja
Elemzőnk az ATV A nap híre című műsorának vendége volt.
Megtekintés