Adatkezelési tájékoztatók

PEGAPOLL-IRÁNYTŰ DOROGI ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJÁT A KÖVETKEZŐ LINKEN OLVASHATJÁK:

Dorog_ÍTájékoztató és folyamatleírás Pegapoll_Iránytű

 

PEGAPOLL-IRÁNYTŰ LENGYELTÓTI ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJÁT A KÖVETKEZŐ LINKEN OLVASHATJÁK:

/shared/Tájékoztató és folyamatleírás Pegapoll_Iránytű_1.pdf

 

 


Adatkezelési tájékoztató telefonos közvélemény-kutatásokhoz

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ ÉS FOLYAMATLEÍRÁS TELEFONOS KUTATÁSBAN RÉSZTVEVŐK RÉSZÉRE

A Iránytű Intézet Kft. (továbbiakban: Társaság) az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban GDPR) előírásai szerint, jelen tájékoztatóval tájékoztatja Önt a személyes adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről.

 AZ ADATKEZELŐ PONTOS MEGNEVEZÉSE, ELÉRHETŐSÉGEI:

 név: Iránytű Intézet Kft.

székhely: 1203 Közműhelytelep utca 28. B. lph. 2/6.

honlap: www.iranytuintezet.hu

központi e-mail cím: info@iranytuintezet.hu

központi telefonszám:

vezető tisztségviselő: Ember Zoltán Levente ügyvezető

  

Társaság telefonos kutatásokat végez több különböző adatkezelési folyamat alapján.

-         A megbízás tárgya és célja szerint nyilvános adatbázisból szerez Társaság telefonszámokat, vagy

-         a megbízó saját adatbázisát adja át Társaság részére, és a kutatást ennek alapján végzi Társaság.

Társaság a telefonhívás indításakor minden esetben megjelöli, hogy mely módszer alapján végzi a kutatást, és az utóbbi két esetben a kutatás megkezdése előtt az adatkezelésről a tájékoztatást röviden szóban is megadja.

Azon kutatásaink tekintetében, ahol az adatbázist a megbízó adja át részünkre, adatfeldolgozóként veszünk részt az adatkezelésben. Ezekben az esetekben erről és az adatkezelő személyéről a telefonhívás elején tájékoztatjuk, az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatást ilyen esetekben a megrendelő biztosítja.

Azon kutatásaink esetén, amelynél a megbízó nem ad át adatbázis részünkre, hanem az adatokat az Iránytű Intézet Kft. szerzi meg nyilvános telefonkönyvből, a kutatások jelentős részénél minden kutatáshoz külön adatbázist hozunk létre. Ezekben az esetekben az Iránytű Intézet Kft. szintén adatfeldolgozóként jelenik meg az adatkezelésekben, tekintettel arra, hogy az adatkezelés célját és eszközeit nem Társaságunk, hanem a megbízó határozza meg. Ezekben az esetekben az Adatkezelő (az Iránytű Intézet Kft. megbízója) adja meg az adatkezeléshez szükséges tájékoztatást.

Általános tájékoztatásként az alábbi információkat ismertetjük ezen adatkezelések tekintetében:

Társaság telefonos közvélemény-kutatást végez megbízás alapján, amelyhez a kérdéseket és a kutatás célját megbízó adja meg. Társaság az általa nyilvános adatbázisból szerzett telefonszámokon érintetteket a kutatás tárgyában megkeresi, részükre kérdéseket tesz fel. A kérdésre adott demográfiai és a konkrét kutatással kapcsolatos válaszokat egyetlen esetben sem párosítja adott telefonszámhoz.

A Társaság által használt adatbázisból egy program választja ki az adott telefonszámot, és kapcsolja be az adott operátorhoz. Társaság a megbízó részére csupán a kutatás eredményét, statisztikákat, elemzéseket továbbítja, személyes adatot nem továbbít megbízó részére. Az adatkezelés célját az adatkezelő (megbízó) határozza meg, a személyes adatok azonban az adatfeldolgozónál (Iránytű Intézet Kft.) jelennek meg, azokat a megbízónak egyetlen esetben sem adja át. Az adatkezelés határideje az adatkezelési cél elérése, a kutatás lezárása. Ezt követően személyes adatot az Iránytű Intézet Kft. nem kezel, kizárólag statisztikai adatokat tárol a megbízó és a Társaság között létrejött szerződésből fakadó jogi igények teljesítése érdekében.

Az érintettek jogaikat az Adatkezelőnél és az Adatfeldolgozónál is előterjeszthetik. Az Adatkezelő személyét minden esetben ismertetjük a hívás elején, valamint tájékoztatást adunk arról is, hogy az adatkezelési tájékoztatót az érintett hol találja meg. Abban az esetben, ha az Érintett az Iránytű Intézet Kft-nél, mint adatfeldolgozónál él érintetti jogával, úgy azt azonnal továbbítjuk az adatkezelő felé, és magunk is mindent megteszünk annak érdekében, hogy az érintett jogainak érvényesítése maradéktalanul megvalósulhasson.

Az Iránytű Intézet Kft. azokhoz a kutatásokhoz, amelyek célcsoportja nagy számban fordul elő, az adatbázis többszöri lekérésének magas idő-, munkaerő- és költségigényére tekintettel saját adatbázist tart fenn. Ebben a tekintetben az Iránytű Intézet Kft. adatkezelőnek minősül.

Ezen adatkezelések tekintetében a GDPR 13. cikknek megfelelő tájékoztatást az alábbiak szerint tesszük meg:

TELEFONOS KUTATÁShoz kapcsolódó adatgyűjtés adatkezelése

 AZ ADATKEZELÉS LEÍRÁSA:

Társaság telefonos közvélemény-kutatást végez megbízás alapján, amelyhez a telefonszámokat nyilvános adatbázisból szerzi meg, melyben olyan érintettek telefonszáma szerepel, akik hozzájárultak szolgáltatójuknál telefonszámuk nyilvános telefonkönyvben történő közzétételéhez. A nyilvános adatbázisban történő keresés a kutatás céljához igazodik, így lehet országos, vagy egyes településekre vonatkozó. Az adatbázisból kinyert telefonszámokhoz Társaság nevet és egyéb személyes adatot nem tárol, kizárólag telefonszámot és települést/kerületet kezel, azokat a kutatás során kapott válaszokkal nem párosítja, a telefonszámot megbízó részére nem adja át, a telefonszámokat a kutatás végén törli, kivéve a következő fejezetben tárgyalt „rendszeres, visszatérő” megrendelések esetét. A Társaság minden egyes kutatáshoz új adatbázist hoz létre.

 AZ ADATKEZELÉS CÉLJA:

A Társaság fő tevékenysége a telefonos kutatások lebonyolítása, melyhez minden kutatás esetén annak tárgyához kapcsolódó telefonszámokból álló adatbázis készítése szükséges.

 AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA:

GDPR 6. cikk (1) f) szerint, a Társaság jogos érdeke, a fő tevékenységéhez kapcsolódó szerződések teljesítése

KEZELT ADATOK KÖRE:

telefonszám, telefonszámhoz tartozó lakótelepülés (budapesti kerület) 

AZ ADATKEZELÉS SORÁN AZ ADAT AZ ALÁBBI HARMADIK SZEMÉLYEK RÉSZÉRE, A MEGJELÖLT JOGALAPPAL KERÜL TOVÁBBÍTÁSRA:

A Társaság az adatokat harmadik fél részére nem továbbítja, ám felhívja az érintettek figyelmét, hogy személyes adatok bíróság és hatóság részére történő kiadását előírhatja jogszabály. Amennyiben bíróság vagy hatóság jogszabályban rögzített eljárása során személyes adatok átadására kötelezi a Társaságot, úgy a Társaság jogszabályi kötelezettségét teljesítve, köteles a kért adatokat az eljáró bíróság vagy hatóság rendelkezésére bocsátani.

 A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK IDŐTARTAMA:

Az adatkezelési cél megvalósulásáig, de maximum a kutatáshoz kapcsolódó szerződés teljesítéséig. Ezt követően kizárólag anonimizált adatokat tárol a Társaság a szerződéshez kapcsolódó jogi igények érvényesítése érdekében.

AZ ÉRINTETTI JOGGYAKORLÁSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK:

A Társaság tájékoztatja, hogy a GDPR alapján Ön, személyazonosságának igazolását követően az alábbi jogok illetik meg:

-       kérheti tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,

-       kérheti személyes adatainak helyesbítését,

-       kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását,

-       tiltakozhat az adatkezelés ellen,

-       kérheti személyes adatai törlését, ha azok kezelése véleménye szerint jogellenes, vagy az azokkal elérendő célból az Társaságnak már nincs rá szüksége.

 TELEFONOS KUTATÁShoz kapcsolódó adatbázis adatkezelése

 AZ ADATKEZELÉS LEÍRÁSA: Adatkezelő fő tevékenysége közvélemény-kutatások és piackutatások készítése, ennek érdekében nyilvános telefonkönyvben található telefonszámokra hívások indítása, és a megrendelő által átadott kérdések beolvasása, és a hívott fél által adott válaszok rögzítése, ezekből a megrendelő igényeinek megfelelő elemzések készítése.

Az Adatkezelő nagy számban végez napi rendszerességgel kutatásokat, amelyhez az esetek nagy részében nyilvános adatbázist használ. A nyilvános adatbázisokból a megrendelésnek megfelelő adatokat gyűjt. Az adatgyűjtés nagy munka-, idő- és költségigényére tekintettel azon célcsoportokból, amelyekhez kapcsolódóan rendszeres, visszatérő megrendelései vannak, saját adatbázist gyűjt és tart fenn.

A saját adatbázis működtetésének célja, hogy a megrendeléseket időben, a megfelelő minőségben és költséghatékonyan tudja végezni. Az adatbázisokat megfelelően védett informatikai rendszerben tárolja.

Az adatbázisok tárolása 1 éves határidőt állapított meg az Adatkezelő. A tárolási határidő megállapítása az adatkezeléshez tartozó érdekmérlegelési tesztben történt, amelyben az Adatkezelő figyelembe vette az egyes célcsoportokra vonatkozó adatbázisok használatának gyakoriságát, az új adatbázis létrehozásának idő-, munkaerő- és költségigényét, melyet szembe állított az érintettek jogaival és szabadságaival.

A gyakran használt adatbázisokat évente törli, és új adatbázist hoz létre annak érdekében, hogy az adatok pontosak, naprakészek legyenek.

 AZ ADATKEZELÉS CÉLJA:

A Társaság fő tevékenysége a telefonos kutatások lebonyolítása, a megbízó által kért kutatási eredmények, értékelések elkészítése.

 AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA:

GDPR 6. cikk (1) f) szerint, az adatkezelő jogos érdeke

 KEZELT ADATOK KÖRE:

telefonszám, település (kerület)  

AZ ADATKEZELÉS SORÁN AZ ADAT AZ ALÁBBI HARMADIK SZEMÉLYEK RÉSZÉRE, A MEGJELÖLT JOGALAPPAL KERÜL TOVÁBBÍTÁSRA:

A Társaság az adatokat harmadik fél részére nem továbbítja, ám felhívja az érintettek figyelmét, hogy személyes adatok bíróság és hatóság részére történő kiadását előírhatja jogszabály. Amennyiben bíróság vagy hatóság jogszabályban rögzített eljárása során személyes adatok átadására kötelezi a Társaságot, úgy a Társaság jogszabályi kötelezettségét teljesítve, köteles a kért adatokat az eljáró bíróság vagy hatóság rendelkezésére bocsátani.

 A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK IDŐTARTAMA:

Az adatkezelési cél megvalósulásáig, de maximum az adatbázis létrehozásától számított 1 évig.  

AZ ÉRINTETTI JOGGYAKORLÁSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK:

A Társaság tájékoztatja, hogy a GDPR alapján Ön, személyazonosságának igazolását követően az alábbi jogok illetik meg:

-       kérheti tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,

-       kérheti személyes adatainak helyesbítését,

-       kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását,

-       tiltakozhat az adatkezelés ellen,

-       kérheti személyes adatai törlését, ha azok kezelése véleménye szerint jogellenes, vagy az azokkal elérendő célból az Társaságnak már nincs rá szüksége.

-        hozzájárulását bármikor visszavonhatja,

-        kérheti személyes adatainak törlését,

-        kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását,

-        kérheti tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,

-        kérheti személyes adatainak helyesbítését,

-        élhet adathordozhatósághoz való jogával

***

Társaság gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá mindazon technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek a GDPR és az egyéb adat-, és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

 A Társaság törekszik arra, hogy az Önnek adott tájékoztatás minden esetben, a GDPR által meghatározott szabályok teljesítése mellett is, a lehetőségekhez mérten tömör, átlátható, érthető, könnyen hozzáférhető, világos és közérthető legyen.

 Amennyiben nem intézkedünk a kérelmére vagy az intézkedésünket nem fogadja el, úgy jogorvoslattal élhet. Adatkezelési eljárásunkkal kapcsolatban Ön panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1055 Budapest, Falk Mika u. 9-11.) vagy - választása szerint - a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez.

 

Hatályos: 2018. május 10.

Felülvizsgálatok időpontja:

2019. február 7.

2019. november 12.

2020. július 1.

2021. október 20.

2022. március 2.

 

 

 


Médiaszereplések
Kattintson ide az összes médiaszereplés megtekintéséhez
2021. 11. 12
SALLER
Ember Zoltán Levente
Téma: Egész Európának az az érdeke, hogy Orbán megbukjon?
A magyar kultúrát vagy a kormánypártokat kellene kikukázni? Végre itt a nemzeti érzéseket keltő musical? Havas Henrik vendégei: Bakos Zoltán, Ember Zoltán Levente, Para-Kovács Imre és Pörzse Sándor.
Megtekintés
2021. 10. 29
SALLER
Ember Zoltán Levente
Téma: SALLER - Mind megbuknak azok a politikusok, akikhez Orbán ellátogat?
10 milliárdba kerültek a védettségi kártyák, pedig nem aranyból készültek! Hogyan lett az adásban pörkölt Havas Henrikből? Vendégeink: Bakos Zoltán, Ember Zoltán Levente, Para-Kovács Imre és Pörzse Sándor.
Megtekintés
2021. 09. 20
Alfahír
Németh Flóra Fanni
Téma: Olyan üzleti körök is állhatnak a terheléses támadás mögött, amiknek sok múlik a kormány túlélésén
"A kiesett napokat már nem lehet pótolni, hiába hosszabbították meg 2 nappal a szavazást, a hétfő-keddi időpont feltehetőleg nem fog annyi embert vonzani, mint amennyit az első szombat-vasárnap vonzott volna"
Megtekintés
2021. 09. 18
EXIT POLL
Pék Szabolcs
Téma: Az előválasztás a demokráciába vetett hitet adhatja vissza
Ferenc pápa nem kímélte az orbáni képmutatást. Miért futamodik meg a miniszterelnök a vitáktól? Vendégeink Böcskei Balázs, az IDEA Intézet kutatási igazgatója és Pék Szabolcs, az Iránytű Intézet politikai elemzője.
Megtekintés
2021. 09. 17
SALLER
Ember Zoltán Levente
Téma: SALLER - Csak simogatták egymást az ellenzéki pártok az előválasztási vitán?
Időzített bomba a hitelmoratórium? Miért nem érdekli a Fideszt a klímaváltozás? A véget nem érő rémtörténetek tárháza a magyar egészségügy? Havas Henrik vendégei: Bakos Zoltán, Para-Kovács Imre, Pörzse Sándor és Ember Zoltán Levente.
Megtekintés
2021. 08. 11
Alfahír
Németh Flóra Fanni
Téma: Ellenzéki vezér kerestetik: a vidék megnyerése nélkül nem fog menni a kormányváltás
A napokban hozta nyilvánosságra a Závecz Research legújabb felmérését, amely az ellenzéki miniszterelnök-jelöltek támogatottságát mérte fel. Ebből többek között az derült ki, hogy a kisvárosok és a községben élő ellenzékiek, valamint az aktív bizonytalanok között Jakab Péter, a Jobbik elnöke a legnépszerűbb miniszterelnök-jelölt.
Megtekintés
2021. 08. 02
atv.hu: VI-VII. kerület: kinek van esélye legyőzni Bajkai Istvánt?
Iránytű Intézet
Téma: Budapest 5. számú országgyűlési egyéni választókerület
2021-08-02 07:36:00
VI-VII. kerület: kinek van esélye legyőzni Bajkai Istvánt?
A Fidesz-KDNP a legnépszerűbb párt, de az egyesült ellenzék fölényesen vezet a kormánypárttal szemben Budapest 05-ös számú egyéni választókerületében, vagyis a VI-VII. kerületben az Iránytű Intézet DK megbízásából készült felmérésében. A kutatásból kiderül az is: a választókerületben induló ellenzéki jelöltek közül a helyben 2014-ben és 2018-ban is egyéni győztes Oláh Lajos a legesélyesebb.
Megtekintés
2021. 03. 28
HANG VAGY! - 6. adás
Pék Szabolcs
Téma: Oltás és újraindítás
Hang vagy!-ban megvitatták azt, hogy a már regisztrált fiatalabbak, vagy az ezután regisztráló idősebbek kapjanak hamarabb oltást. Szót ejtettek a lelki újraindításról, valamint Cseh Katalin Kínából történő kitiltásáról. Felmerült az a kérdés is, hogy közügy-e Mészáros Lőrinc utazása, és szerelme.
Résztvevők nevei:
Pék Szabolcs (Iránytű Intézet elemzője)
Einvág Benjámin (Második Reformkor Alapítvány)
Rácz Adél (Alternatíva Párt)
Tarnay Kristóf Ábel (újságíró)
Műsorvezető: Bakró-Nagy Attila
Megtekintés
2021. 01. 16
EXIT POLL- A Fidesz még a vakcinából is üzletet csinál?
Ember Zoltán Levente
Téma: A Fidesz még a vakcinából is üzletet csinál?
Egyre hatékonyabbá válhat az ellenzéki összefogás? Mi lehet a kormánypárti kommunikáció ellenszere? A Fidesz még a vakcinákból is üzletet csinál? A műsör vendégei Kéri László, politológus és Ember Zoltán Levente, az Iránytű Intézet ügyvezetője, politológusa.
Megtekintés
2020. 12. 26
EXIT POLL- Orbán korábban érezte mit kell tennie. Ennek úgy tűnik vége.
Ember Zoltán Levente
Téma: Fidesz 2020-as teljesítménye
Az Exit Poll évértékelő adásában Horn Gáborral és Ember Zoltán Leventével veszik górcső alá a kormány és az ellenzék egész éves munkáját. Az első részben a 2020-as év kormányzati teljesítményéről lesz szó.
Megtekintés
2020. 03. 26
Alfahír
Tóth Tamás
Téma: Fidesz járványkezelése
Korábban azt hallhattuk, hogy az ország felkészülten várja a járványt, most pedig azt látjuk, hogy a koronavírus elleni küzdelmek még csak beszerzés alatt vannak - erről Tóth Tamás politológus beszélt az Alfahírnek.
Megtekintés
2018. 03. 15
HírTV - Reggeli járat, Peron
Kovács János
Téma: Március 15. és egyéb aktuálpolitikai kérdések
Az Iránytű Intézet vezető elemzőjét, Kovács Jánost a HírTV Reggeli járat című műsorában kérdezték március 15. aktuálpolitikai jelentőségéről, a Békemenetről, a kireszavazzunk.hu-ról, az ellenzék lehetőségeiről, az újabb kormánypárti botrányok várható hatásairól.
Megtekintés
2018. 03. 13
EchoTV Napi Aktuális
Kovács János
Téma: Kire szavazzunk? - Ellenzéki koordináció
Az Iránytű Intézet vezető elemzője, Kovács János a koordinált jelöltállításról és az ellenzéki manőverekről vitázott Kovács Istvánnal, az Alapjogokért Központ stratégai igazgatójával az EchoTV Napi Aktuális című műsorában.
Megtekintés
2018. 03. 12
Lánchíd Rádió, Reggeli hírjárat
Kovács János
Téma: Csökkenő Fidesz-tábor, taktikai szavazás és kampány
Az Iránytű Intézet vezető elemzője, Kovács János a Lánchíd Rádió Reggeli Hírjáratban a legújabb közvélemény-kutatási adatok tanulságairól, a kireszavazzunk.hu oldalról, a választókat leginkább érdeklő kérdésekről és a mozgósításról beszélt.
Megtekintés
2018. 02. 18
Lánchíd Rádió
Kovács János
Téma: Orbán Viktor évértékelője
Nem mondott lelkesítő beszédet a kormányfő. Orbán Viktor szerint jól sikerült az elmúlt 8 év, évértékelő beszédét azonban sem az ellenzéki pártok, sem az elemző nem tudta érdemben kommentálni. Kovács János, az Iránytű Intézet vezető elemzője a Lánchíd Rádióban azt mondta, valószínűleg mindenki többet várt Orbán Viktortól, aki sok területet csak érintőlegesen hozott szóba.

Vendég: Kovács János, az Iránytű Intézet vezető elemzője.
Szépvölgyi István interjúja.
Megtekintés
2018. 02. 09
Lánchíd Rádió, Reggeli Hírjárat
Kovács János
Téma: Negatív kampányokkal árasztja el a kormány a választópolgárokat
Főként negatív kampányokkal árasztja el a kormány a választópolgárokat, amivel mozgósítani kívánja saját táborát, ugyanakkor eltántorítani az ellenzéki szavazókat - mondta Lánchíd rádióban az iránytű intézet vezető elemzője. Kovács János szerint viszont egyfajta lejárató gerillakampányt is folytatnak főleg vidéken, de végeredményben összefolyik a két különböző üzenetsor. Az elemző szerint egyre többen komolytalannak veszik a Fidesz üzeneteinek egy részét, ugyanakkor az úgynevezett Soros-tervről szóló hirdetések erősen hatnak a kormánypárti szavazókra, ezzel el lehet őket vinni a szavazófülkékbe.

Szépvölgyi István interjúja.
Megtekintés
2018. 02. 01
Lánchíd Rádió - Reggeli Hírjárat
Kovács János
Téma: Pártpreferenciák, közvélemény-kutatások, kampányhajrá
Az Iránytű Intézet vezető elemzője, Kovács János a Lánchíd Rádió Reggeli Hírjáratának vendége volt.

A Fidesz-KDNP támogatottsága csekély mértékben gyengült, ám a kormánypártok előnye még így is magabiztos, az előző hónaphoz képest hibahatáron belül erősödő Jobbik második helye stabil, míg az MSZP, a DK és az LMP most már egy súlycsoportban vannak. Elemzőnk kitért arra is, hogy hihetünk-e a közvélemény-kutatásoknak.
Megtekintés
2018. 01. 18
Lánchíd Rádió, Déli Hírjárat
Kovács János
Téma: A Medián korrupció-érzékelésről szóló friss felmérése
Az Iránytű Intézet vezető elemzője, Kovács János a Lánchíd Rádió megkeresésére a Medián friss, korrupció-érzékelésről szóló kutatásának megállapításait kommentálta.
Megtekintés
2017. 12. 15
Lánchíd Rádió - Reggeli Hírjárat
Kovács János
Téma: Demonstráció a Fidesz-székház előtt, nemzeti konzultáció, várható személycserék
Az Iránytű Intézet vezető elemzője, Kovács János a Lánchíd Rádió Reggeli Hírjárat című műsorának vendége volt, ahol az Állami Számvevőszék Jobbikot sújtó bírsága miatti demonstrációról, a kormány Nemzeti Konzultációjának brüsszeli bevetéséről és a jövő áprilisi választásokat követően egy újabb Orbán-kormány megalakulása esetén a várható személycserékről esett szó.

Szépvölgyi István interjúja.
2017. december 15.
Megtekintés
2017. 10. 24
Lánchíd Rádió - Reggeli hírjárat
Kovács János
Téma: Október 23-i ünnepi beszédek
Az Iránytű Intézet vezető elemzője, Kovács János a Lánchíd Rádió Reggeli Hírjárat című műsorának vendége volt, ahol Orbán Viktor miniszterelnök 2017. október 23-i ünnepi beszédéről volt szó.

Verebes Károly interjúja.
Megtekintés
2017. 10. 10
Lánchíd Rádió - Reggeli hírjárat
Kovács János
Téma: Sorosozás, sátánozás a parlamentben
Az Iránytű Intézet vezető elemzője, Kovács János a Lánchíd Rádió Reggeli Hírjárat című műsorának vendége volt, ahol a hétfői parlamenti ülésen elhangzottakról, a Fidesz kommunikációs stratégiájáról volt szó.

Szerkesztő: Szépvölgyi István.
Műsorvezető: Hegedüs Szabolcs.
Megtekintés
2017. 08. 10
Lánchíd Rádió - Reggeli Hírjárat
Kovács János
Téma: Baloldali egyet nem értés
Az Iránytű Intézet vezető elemzője, Kovács János a Lánchíd Rádió Reggeli Hírjárat című műsorának vendége volt, ahol az MSZP-DK konfliktusról és a Botka László miniszterelnök-jelölt vezetésével menetelő szocialisták kilátásairól volt szó.
Megtekintés
2017. 05. 30
Lánchíd Rádió - Reggeli Hírjárat
Kovács János
Téma: Civil átláthatósági törvény elleni tüntetések, proteszthangulat, politikusi népszerűség-mérések
Az Iránytű Intézet vezető elemzője, Kovács János a civil megmozdulásokról, a proteszthangulatról és az ellenzék esélyeiről, valamint az egyes közvélemény-kutatók eltérő politikusi népszerűség-mérési eredményeiről beszélt a Lánchíd Rádió Reggeli Hírjárat műsorában.
Megtekintés
2017. 02. 03
Lánchíd Rádió - Reggeli Hírjárat
Kovács János
Téma: Vlagyimir Putyin orosz elnök február 2-i budapesti látogatása
Az Iránytű Intézet vezető elemzője, Kovács János Putyin orosz elnök 2017. február 2-i budapesti látogatásának nemzetközi politikai és magyar belpolitikai vonatkozásairól beszélt a Lánchíd Rádió Reggeli Hírjárat műsorában.
Megtekintés
2017. 01. 13
Lánchíd Rádió - Reggeli Hírjárat
Kovács János
Téma: 2017 - A lázadás éve?
Elemzőnk, Kovács János a 2017-es "lázadás évéről", a kormány és az ellenzéki szereplők kommunikációs stratégiájáról, a civil szervezetek (NGO-k) elleni kormányzati fellépésről, az európai politika plénumán esedékes nagy változásokról és a letelepedési kötvénykonstrukció kivezetéséről/felfüggesztéséről beszélt a Lánchíd Rádió Reggeli Hírjárat műsorában.
Megtekintés
2016. 11. 09
Dunaújvárosi Televízió
Molnár Balázs
Téma: Az amerikai elnökválasztás nemzetközi gazdasági hatásai
Elemző közgazdászunk a Dunaújvárosi Televíziónak nyilatkozott az amerikai elnökválasztás várható (nemzetközi) gazdasági hatásairól.
Megtekintés
2016. 10. 05
ATV - A nap híre
Kovács János
Téma: A kvótanépszavazást követő Alaptörvény-módosítás és az alkotmányos identitás
Elemzőnk az ATV A nap híre című műsorának vendége volt.
Megtekintés
2016. 08. 03
ATV - A nap híre
Kovács János
Téma: Kvótanépszavazás és a Jobbik Valódi Nemzeti Konzultációja
Elemzőnk az ATV A nap híre című műsorának vendége volt.
Megtekintés