Adatkezelési tájékoztató telefonos közvélemény-kutatásokhoz

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ ÉS FOLYAMATLEÍRÁS TELEFONOS KUTATÁSBAN RÉSZTVEVŐK RÉSZÉRE

A Iránytű Intézet Kft. (továbbiakban: Társaság) az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban GDPR) előírásai szerint, jelen tájékoztatóval tájékoztatja Önt a személyes adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről.

 AZ ADATKEZELŐ PONTOS MEGNEVEZÉSE, ELÉRHETŐSÉGEI:

 név: Iránytű Intézet Kft.

székhely: 1203 Közműhelytelep utca 28. B. lph. 2/6.

honlap: www.iranytuintezet.hu

központi e-mail cím: info@iranytuintezet.hu

központi telefonszám:

vezető tisztségviselő: Ember Zoltán Levente ügyvezető

Társaság telefonos kutatásokat végez több különböző adatkezelési folyamat alapján.

–         A megbízás tárgya és célja szerint nyilvános adatbázisból szerez Társaság telefonszámokat, vagy

–         a megbízó saját adatbázisát adja át Társaság részére, és a kutatást ennek alapján végzi Társaság.

Társaság a telefonhívás indításakor minden esetben megjelöli, hogy mely módszer alapján végzi a kutatást, és az utóbbi két esetben a kutatás megkezdése előtt az adatkezelésről a tájékoztatást röviden szóban is megadja.

Azon kutatásaink tekintetében, ahol az adatbázist a megbízó adja át részünkre, adatfeldolgozóként veszünk részt az adatkezelésben. Ezekben az esetekben erről és az adatkezelő személyéről a telefonhívás elején tájékoztatjuk, az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatást ilyen esetekben a megrendelő biztosítja.

Azon kutatásaink esetén, amelynél a megbízó nem ad át adatbázis részünkre, hanem az adatokat az Iránytű Intézet Kft. szerzi meg nyilvános telefonkönyvből, a kutatások jelentős részénél minden kutatáshoz külön adatbázist hozunk létre. Ezekben az esetekben az Iránytű Intézet Kft. szintén adatfeldolgozóként jelenik meg az adatkezelésekben, tekintettel arra, hogy az adatkezelés célját és eszközeit nem Társaságunk, hanem a megbízó határozza meg. Ezekben az esetekben az Adatkezelő (az Iránytű Intézet Kft. megbízója) adja meg az adatkezeléshez szükséges tájékoztatást.

Általános tájékoztatásként az alábbi információkat ismertetjük ezen adatkezelések tekintetében:

Társaság telefonos közvélemény-kutatást végez megbízás alapján, amelyhez a kérdéseket és a kutatás célját megbízó adja meg. Társaság az általa nyilvános adatbázisból szerzett telefonszámokon érintetteket a kutatás tárgyában megkeresi, részükre kérdéseket tesz fel. A kérdésre adott demográfiai és a konkrét kutatással kapcsolatos válaszokat egyetlen esetben sem párosítja adott telefonszámhoz.

A Társaság által használt adatbázisból egy program választja ki az adott telefonszámot, és kapcsolja be az adott operátorhoz. Társaság a megbízó részére csupán a kutatás eredményét, statisztikákat, elemzéseket továbbítja, személyes adatot nem továbbít megbízó részére. Az adatkezelés célját az adatkezelő (megbízó) határozza meg, a személyes adatok azonban az adatfeldolgozónál (Iránytű Intézet Kft.) jelennek meg, azokat a megbízónak egyetlen esetben sem adja át. Az adatkezelés határideje az adatkezelési cél elérése, a kutatás lezárása. Ezt követően személyes adatot az Iránytű Intézet Kft. nem kezel, kizárólag statisztikai adatokat tárol a megbízó és a Társaság között létrejött szerződésből fakadó jogi igények teljesítése érdekében.

Az érintettek jogaikat az Adatkezelőnél és az Adatfeldolgozónál is előterjeszthetik. Az Adatkezelő személyét minden esetben ismertetjük a hívás elején, valamint tájékoztatást adunk arról is, hogy az adatkezelési tájékoztatót az érintett hol találja meg. Abban az esetben, ha az Érintett az Iránytű Intézet Kft-nél, mint adatfeldolgozónál él érintetti jogával, úgy azt azonnal továbbítjuk az adatkezelő felé, és magunk is mindent megteszünk annak érdekében, hogy az érintett jogainak érvényesítése maradéktalanul megvalósulhasson.

Az Iránytű Intézet Kft. azokhoz a kutatásokhoz, amelyek célcsoportja nagy számban fordul elő, az adatbázis többszöri lekérésének magas idő-, munkaerő- és költségigényére tekintettel saját adatbázist tart fenn. Ebben a tekintetben az Iránytű Intézet Kft. adatkezelőnek minősül.

Ezen adatkezelések tekintetében a GDPR 13. cikknek megfelelő tájékoztatást az alábbiak szerint tesszük meg:

TELEFONOS KUTATÁShoz kapcsolódó adatgyűjtés adatkezelése

 AZ ADATKEZELÉS LEÍRÁSA:

Társaság telefonos közvélemény-kutatást végez megbízás alapján, amelyhez a telefonszámokat nyilvános adatbázisból szerzi meg, melyben olyan érintettek telefonszáma szerepel, akik hozzájárultak szolgáltatójuknál telefonszámuk nyilvános telefonkönyvben történő közzétételéhez. A nyilvános adatbázisban történő keresés a kutatás céljához igazodik, így lehet országos, vagy egyes településekre vonatkozó. Az adatbázisból kinyert telefonszámokhoz Társaság nevet és egyéb személyes adatot nem tárol, kizárólag telefonszámot és települést/kerületet kezel, azokat a kutatás során kapott válaszokkal nem párosítja, a telefonszámot megbízó részére nem adja át, a telefonszámokat a kutatás végén törli, kivéve a következő fejezetben tárgyalt „rendszeres, visszatérő” megrendelések esetét. A Társaság minden egyes kutatáshoz új adatbázist hoz létre.

 AZ ADATKEZELÉS CÉLJA:

A Társaság fő tevékenysége a telefonos kutatások lebonyolítása, melyhez minden kutatás esetén annak tárgyához kapcsolódó telefonszámokból álló adatbázis készítése szükséges.

 AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA:

GDPR 6. cikk (1) f) szerint, a Társaság jogos érdeke, a fő tevékenységéhez kapcsolódó szerződések teljesítése

KEZELT ADATOK KÖRE:

telefonszám, telefonszámhoz tartozó lakótelepülés (budapesti kerület) 

AZ ADATKEZELÉS SORÁN AZ ADAT AZ ALÁBBI HARMADIK SZEMÉLYEK RÉSZÉRE, A MEGJELÖLT JOGALAPPAL KERÜL TOVÁBBÍTÁSRA:

A Társaság az adatokat harmadik fél részére nem továbbítja, ám felhívja az érintettek figyelmét, hogy személyes adatok bíróság és hatóság részére történő kiadását előírhatja jogszabály. Amennyiben bíróság vagy hatóság jogszabályban rögzített eljárása során személyes adatok átadására kötelezi a Társaságot, úgy a Társaság jogszabályi kötelezettségét teljesítve, köteles a kért adatokat az eljáró bíróság vagy hatóság rendelkezésére bocsátani.

 A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK IDŐTARTAMA:

Az adatkezelési cél megvalósulásáig, de maximum a kutatáshoz kapcsolódó szerződés teljesítéséig. Ezt követően kizárólag anonimizált adatokat tárol a Társaság a szerződéshez kapcsolódó jogi igények érvényesítése érdekében.

AZ ÉRINTETTI JOGGYAKORLÁSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK:

A Társaság tájékoztatja, hogy a GDPR alapján Ön, személyazonosságának igazolását követően az alábbi jogok illetik meg:

–       kérheti tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,

–       kérheti személyes adatainak helyesbítését,

–       kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását,

–       tiltakozhat az adatkezelés ellen,

–       kérheti személyes adatai törlését, ha azok kezelése véleménye szerint jogellenes, vagy az azokkal elérendő célból az Társaságnak már nincs rá szüksége.

 TELEFONOS KUTATÁShoz kapcsolódó adatbázis adatkezelése

 AZ ADATKEZELÉS LEÍRÁSA: Adatkezelő fő tevékenysége közvélemény-kutatások és piackutatások készítése, ennek érdekében nyilvános telefonkönyvben található telefonszámokra hívások indítása, és a megrendelő által átadott kérdések beolvasása, és a hívott fél által adott válaszok rögzítése, ezekből a megrendelő igényeinek megfelelő elemzések készítése.

Az Adatkezelő nagy számban végez napi rendszerességgel kutatásokat, amelyhez az esetek nagy részében nyilvános adatbázist használ. A nyilvános adatbázisokból a megrendelésnek megfelelő adatokat gyűjt. Az adatgyűjtés nagy munka-, idő- és költségigényére tekintettel azon célcsoportokból, amelyekhez kapcsolódóan rendszeres, visszatérő megrendelései vannak, saját adatbázist gyűjt és tart fenn.

A saját adatbázis működtetésének célja, hogy a megrendeléseket időben, a megfelelő minőségben és költséghatékonyan tudja végezni. Az adatbázisokat megfelelően védett informatikai rendszerben tárolja.

Az adatbázisok tárolása 1 éves határidőt állapított meg az Adatkezelő. A tárolási határidő megállapítása az adatkezeléshez tartozó érdekmérlegelési tesztben történt, amelyben az Adatkezelő figyelembe vette az egyes célcsoportokra vonatkozó adatbázisok használatának gyakoriságát, az új adatbázis létrehozásának idő-, munkaerő- és költségigényét, melyet szembe állított az érintettek jogaival és szabadságaival.

A gyakran használt adatbázisokat évente törli, és új adatbázist hoz létre annak érdekében, hogy az adatok pontosak, naprakészek legyenek.

 AZ ADATKEZELÉS CÉLJA:

A Társaság fő tevékenysége a telefonos kutatások lebonyolítása, a megbízó által kért kutatási eredmények, értékelések elkészítése.

 AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA:

GDPR 6. cikk (1) f) szerint, az adatkezelő jogos érdeke

 KEZELT ADATOK KÖRE:

telefonszám, település (kerület)  

AZ ADATKEZELÉS SORÁN AZ ADAT AZ ALÁBBI HARMADIK SZEMÉLYEK RÉSZÉRE, A MEGJELÖLT JOGALAPPAL KERÜL TOVÁBBÍTÁSRA:

A Társaság az adatokat harmadik fél részére nem továbbítja, ám felhívja az érintettek figyelmét, hogy személyes adatok bíróság és hatóság részére történő kiadását előírhatja jogszabály. Amennyiben bíróság vagy hatóság jogszabályban rögzített eljárása során személyes adatok átadására kötelezi a Társaságot, úgy a Társaság jogszabályi kötelezettségét teljesítve, köteles a kért adatokat az eljáró bíróság vagy hatóság rendelkezésére bocsátani.

 A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK IDŐTARTAMA:

Az adatkezelési cél megvalósulásáig, de maximum az adatbázis létrehozásától számított 1 évig.  

AZ ÉRINTETTI JOGGYAKORLÁSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK:

A Társaság tájékoztatja, hogy a GDPR alapján Ön, személyazonosságának igazolását követően az alábbi jogok illetik meg:

–       kérheti tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,

–       kérheti személyes adatainak helyesbítését,

–       kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását,

–       tiltakozhat az adatkezelés ellen,

–       kérheti személyes adatai törlését, ha azok kezelése véleménye szerint jogellenes, vagy az azokkal elérendő célból az Társaságnak már nincs rá szüksége.

–        hozzájárulását bármikor visszavonhatja,

–        kérheti személyes adatainak törlését,

–        kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását,

–        kérheti tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,

–        kérheti személyes adatainak helyesbítését,

–        élhet adathordozhatósághoz való jogával

***

Társaság gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá mindazon technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek a GDPR és az egyéb adat-, és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

 A Társaság törekszik arra, hogy az Önnek adott tájékoztatás minden esetben, a GDPR által meghatározott szabályok teljesítése mellett is, a lehetőségekhez mérten tömör, átlátható, érthető, könnyen hozzáférhető, világos és közérthető legyen.

 Amennyiben nem intézkedünk a kérelmére vagy az intézkedésünket nem fogadja el, úgy jogorvoslattal élhet. Adatkezelési eljárásunkkal kapcsolatban Ön panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1055 Budapest, Falk Mika u. 9-11.) vagy – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez.

Hatályos: 2018. május 10.

Felülvizsgálatok időpontja:

2019. február 7.

2019. november 12.

2020. július 1.

2021. október 20.

2022. március 2.